www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
  สวัสดีครับเชิญครับ ! ขณะนี้มีผู้เข้าชมกระดานข่าว จำนวน 1 คนครับ

หัวข้อเรื่อง :
ข้อความจากเพื่อนๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาฝากข้อความถึงกัน บ้านเราจะได้ไม่เหงา มาแล้วก็ฝากข้อความไว้ให้เพื่อนอ่านสักหน่อยนะครับ
โดย :บ้านสิบหก   เมื่อ :01/09/2013 05:00

ข้อความที่ 1 จาก : ปื๊ด ปากเกร็ด   อีเมล์ : ปื๊ด    เมื่อ : 01/10/2013 18:25
นักบินบ้านนอก ขอให้โชคดี แคล้วคลาด ปลอดภัย ไม่ต้องเอาอีแมะมาฝาก

ข้อความที่ 2 จาก : country_pilot   อีเมล์ : country_pilot@hotmail.co.th    เมื่อ : 04/10/2013 21:18
ต้องขอขอบใจโจรใต้ที่หางานให้ทำ มิฉะนั้นตกงานแน่ ๆ

ข้อความที่ 3 จาก : ป๊อก   อีเมล์ : pratuan.lk@gmail.com    เมื่อ : 07/10/2013 08:55
คำสั่งกองทัพบก
ที่ ๒๘๗ /๒๕๕๖
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน
------------------------------
ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
๖๐. พ.อ.ฉัตร นิยมแก้ว หมายเลขประจำตัว ๑๑๖๔๙๐๑๒๐๘
รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น รอง จก.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒)
๖๑. พ.อ.สุวภัทร ยี่โถขาว หมายเลขประจำตัว ๑๑๗๓๓๐๖๔๑๐
รอง ผบ.ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น รอง จก.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่าน
การประเมิน ระดับ น.๖ ชั้น ๑๙ (๖๒,๗๖๐ บาท) กับ พ.ส.ร. เดือนละ ๒,๘๘๐ บาท และ พ.น.บ.
เดือนละ ๑๓,๒๐๐ บาท
๖๒. พ.อ.พิชัย ผลพันธิน หมายเลขประจำตัว ๑๑๘๒๙๐๐๓๔๖
รอง จก.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น รอง ผบ.ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่าน
การประเมิน ระดับ น.๖ ชั้น ๑๙ (๖๒,๗๖๐ บาท)
๖๓. พ.อ.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ หมายเลขประจำตัว ๑๑๙๖๑๐๐๗๒๒
เสธ.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น รอง ผบ.รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒)
๖๔. พ.อ.นพพร สุทเธนทร์ หมายเลขประจำตัว ๑๒๐๒๔๐๐๔๗๐
เสธ.ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น เสธ.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่าน
การประเมิน ระดับ น.๖ ชั้น ๑๗.๕ (๕๙,๘๗๐ บาท)
๖๕. พ.อ.สมคิด ดีมิตร หมายเลขประจำตัว ๑๑๘๐๕๐๐๐๘๐
ผบ.กรม ขส.รอ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น เสธ.ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่าน
การประเมิน ระดับ น.๖ ชั้น ๑๗.๕ (๕๙,๘๗๐ บาท)
๖๖. พ.อ.กุศล อุปลานนท์ หมายเลขประจำตัว ๑๒๐๓๓๐๔๙๙๘
ผอ.กอง ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น ผบ.กรม ขส.รอ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่าน
การประเมิน ระดับ น.๖ ชั้น ๑๕ (๕๕,๐๑๐ บาท)
๖๗. พ.อ.สนอง แน่งอนงค์ หมายเลขประจำตัว ๑๒๕๔๙๐๐๔๒๙
ผอ.กอง ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น ผอ.กอง ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือน ระดับ น.๕
ชั้น ๑๙.๕ (๕๒,๒๖๐ บาท)
๖๘. พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง หมายเลขประจำตัว ๑๒๒๒๙๐๐๕๔๒
ผอ.กอง รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น ผอ.กอง ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือน
ระดับ น.๕ ชั้น ๑๙.๕ (๕๒,๒๖๐ บาท)
๖๙. พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย หมายเลขประจำตัว ๑๒๕๖๑๐๐๘๘๑
รอง ผบ.กรม ขส.รอ. (ชกท.๐๖๖๐) (อัตรา พ.อ.) เป็น ผอ.กอง รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒)
เดิมรับเงินเดือน ระดับ น.๔ ชั้น ๒๓.๕ (๔๙,๐๑๐ บาท) ให้ปรับเป็นรับเงินเดือน ระดับ น.๕
ชั้น ๑๙.๕ ( ๕๒,๒๖๐ บาท)
๗๐. พ.อ.ยงยุทธ ธะประวัติ หมายเลขประจำตัว ๑๑๘๖๖๐๐๐๒๒
ผอ.กอง ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น รอง ผบ.ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่าน
การประเมิน ระดับ น.๖ ชั้น ๑๗.๕ (๕๙,๘๗๐ บาท)
๗๑. พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์ หมายเลขประจำตัว ๑๒๔๓๓๐๖๕๐๗
ผอ.กอง ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น ผอ.กอง ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือน ระดับ น.๕
ชั้น ๑๗.๕ (๔๙,๐๑๐ บาท)
๗๒. พ.อ.อภิชาติ ปัตตะนุ หมายเลขประจำตัว ๑๒๕๐๕๐๐๔๓๐
ผอ.กอง ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น ผอ.กอง ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือน ระดับ น.๕
ชั้น ๑๘.๕ (๕๐,๖๔๐ บาท)
๗๓. พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน หมายเลขประจำตัว ๑๒๕๓๓๐๗๗๖๕
รอง ผบ.กรม ขส.รอ. (ชกท.๐๖๖๐) (อัตรา พ.อ.) เป็น ผอ.กอง ขส.ทบ.(ชกท.๐๐๐๒) เดิมรับเงินเดือน
ระดับ น.๔ ชั้น ๑๙ (๔๑,๙๓๐ บาท) ให้ปรับเป็นรับเงินเดือน ระดับ น.๕ ชั้น ๑๕ (๔๔,๙๓๐ บาท)
๗๔. พ.อ.พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์ หมายเลขประจำตัว ๑๑๘๓๓๐๔๓๘๒
นปก.ประจำ ขส.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น ผอ.กอง ศคย.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือนกรณี
เป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๖ ชั้น ๑๖.๕ (๕๗,๙๓๐ บาท) กับ พ.น.บ. เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท
ฯลฯ
สำหรับการให้ได้รับและงดรับเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน ให้เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เงินรายเดือน ประจำ ธ.ค.๕๖ รับทางตำแหน่งใหม่
สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
( ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
ผบ.ทบ.

ข้อความที่ 4 จาก : ปื๊ด ปากเกร็ด   อีเมล์ : ปื๊ด    เมื่อ : 07/10/2013 23:34
นายใคร นายใคร ก็ว่ากันไป พูดไม่ได้ นี้เป็นเว็ปสาธารณะ ครับ

ข้อความที่ 5 จาก : country_pilot   อีเมล์ : country_pilot@hotmail.co.th    เมื่อ : 08/10/2013 22:50
นายเราทั้งนั้นเลย ผมไม่เป็นกบเลือกนาย

ข้อความที่ 6 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 09/10/2013 16:34
คิดถึงทุกคน ไม่ค่อยว่าง ถามเพื่อนปืดดูก็รู้

ข้อความที่ 7 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 09/10/2013 16:36
ถึงเพื่อนเหลือม ความรู้ที่ได้รับมา นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเพื่อน

ข้อความที่ 8 จาก : จำเริญ      เมื่อ : 12/10/2013 19:26
ใครมีโปรแกรมมโหรีตัวใหม่ หรือโปรแกรมบันทึกประวัติข้อมูลบุคคล ช่วยส่งมาให้หน่อย ตอนนี้รับงานสาย ๑ เพิ่มขึ้นมาอีก ส่งมาที่
J.R.1626@hotmail.com ขอบคุณครับ

ข้อความที่ 9 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 12/10/2013 21:08
ถึงเพื่อนอ้วน ฝอ.๑ เป็นงานที่จุกจิกที่สุด แต่โปรแกรมที่เพื่อนถามหานั้น จะหมายถึงโปรแกรม อี-ปัดตาเลี่ยน หรือเปล่า

ข้อความที่ 10 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 12/10/2013 21:11
ถึงเพื่อนๆทุกคน มีข่าวดีมาบอก ตอนนี้เพื่อนอืด(จุฬากรณ์)ของเราสละโสดเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วย เพื่อนอืดบอกว่าไว้เจอกันวันเลี้ยงรุ่น

ข้อความที่ 11 จาก : ไก่ เกียกกาย      เมื่อ : 14/10/2013 13:51
เป็นยังไงกันหว่าเพื่อนอืดถึงได้สละโสด ไม่เห็นป๋าหลองบอกรายละเอียดเลยว่ากับใคร เป็นผู้สาวที่ไหน ไม่เห็นแจ้งข่าวให้เพื่อน ๆ รู้เลย ที่สำคัญทำไมแซงป๋าเกียรติไปได้ เพื่อนสงสัยกันมากเลย

ข้อความที่ 12 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 14/10/2013 19:54
ป๋าอืดบอกว่า ป๋าเกียรติมัวแต่จ้อง แต่ป๋าอืดทั้งจ้องทั้งปฏิบัติ เลยเป็นผู้มีชัย

ข้อความที่ 13 จาก : ปื๊ด ปากเกร็ด   อีเมล์ : ปื๊ด    เมื่อ : 15/10/2013 10:14
แจ้งเพิ่มเติม ระยะนี้อย่าได้โทรไปหาเสี่ยอืด ท่านไม่รับสาย ถ้ารับก็พูดไม่ถึง 10 วิ ก็ตัดสายแล้ว ไม่รู้เป็นไง

ข้อความที่ 14 จาก : country_pilot   อีเมล์ : country_pilot@hotmail.co.th    เมื่อ : 16/10/2013 21:37
อยู่ใต้นานไปหน่อยเลยไม่รู้แวดวงเพื่อนฝูง ยินดีกะเพื่อนทองด้วยถึงว่าไม่โทรหาเราบ้าง

ข้อความที่ 15 จาก : country_pilot   อีเมล์ : country_pilot@hotmail.co.th    เมื่อ : 16/10/2013 21:43
ทส.จก.โทรมาจีบจะให้ไปนั่งเก้าอี้ หน.แผนกตรวจสอบ กซ.ไปดีป่าวเพื่อนช่วยแนะนำด้วยจะเป็นพระคุณ

ข้อความที่ 16 จาก : ป๊อก   อีเมล์ : pratuan.lk@gmail.com    เมื่อ : 21/10/2013 14:51
คำสั่ง ขส.ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๘๕/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบบัตรราชการ
เพื่อปฎิบัติตามคำสั่ง ทบ. ที่๓๐๒/๒๕๕๖ ลง ๑๗ ต.ค.๕๖ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการและปรับระดับเงินเดือน และเพื่อให้การปฎิบัติงานภายใน ขส.ทบ. และ ศคย.ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้นายทหารรับราชการ ดังนี้
๑. พ.อ.วันชัย ประสานเสียง เป็น รอง ผอ.กค.ขส.ทบ. (ชกท.๔๔๗๔) (อัตรา พ.อ.)
๒. พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง เป็น หก.กจห.ขส.ทบ. (ชกท๔๓๒๐) (อัตรา พ.อ.)
๓. พ.อ.เขมรัฐ ลำเจียกเทศ เป็น รอง ผอ.กอง ผอ.กวก.ขส.ทบ. (ชกท.๒๘๐๓) (อัตรา พ.อ.)
๔. พ.ท.ยุทธศักดิ์ กองช่าง เป็น หน.แผนกประเมินผลและสถิติ รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.๒๗๕๑) (อัตรา พ.อ.)
๕. พ.อ.อัตถพล เกาไศยนันท์ เป็น อจ.หน.แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.๒๕๑๗) (อัตรา พ.อ.)
๖. พ.อ.วสันต์ วราสิทธิ์ เป็น ผช.ผอ.กบบ.ศคย.ทบ. (ชกท.๑๙๘๓) (อัตรา พ.อ.)
๗. พ.อ.วุฒิไกร ทายะนา เป็น หน.แผนกส่งกำลัง กบบ.ศคย.ทบ. (ชกท.๔๕๗๔) (อัตรา พ.อ.)
๘. พ.อ.สมาน ทองฟัก เป็น รอง ผอ.กจย.ศคย.ทบ. (ชกท.๔๐๐๐) (อัตรา พ.อ.)
๙. พ.อ.กิตติพงษ์ สัจจกุลนุกิจ เป็น หน.แผนกรับ-ส่ง สป.ต่างประเทศ กจย.ศคย.ทบ. (ชกท.๐๘๑๕) (อัตรา พ.อ.)
๑๐. พ.ท.สมมิตร สินธุวงศานนท์ เป็น หน.แผนกเตรียมการ รร.ขส.ขส.ทบ. (ชกท.๒๑๒๐) (อัตรา พ.อ.)

ทั้งนี้ ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อความที่ 17 จาก : จำเริญ      เมื่อ : 21/10/2013 18:37
เพื่อนหลองโปรแกรมอะไรปัดตาเลี่ยนไม่รู้จัก ค่อย ๆ ทำไปเดี๋ยวก็เป็น ว่าไหม
ถึงนักบินบ้านนอกตำแหน่งนั้นรีบรับไว้เลย ปกติแล้ว จปร.เท่านั้นที่จะได้ลง กระผมเคยไปอยู่มาแล้ว ออกตรวจสภาพรถที่ต้องการจำหน่าย ไปที่ไหนมีแต่คนพาไปเลี้ยง เก็บข้อมูลมาให้ หน.เป็นผู้อนุมัติจำหน่ายคิดดู หน.ใหญ่ขนาดไหน และหน้าที่อีกอย่างคือเป็นผู้พิจารณาว่าจะเอารถคันเข้าซ่อม แต่เสียอย่างงานเยอะไม่มีเวลาไปออกรอบนะจะบอกให้

ข้อความที่ 18 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 22/10/2013 14:01
เพื่อนอ้วน โปรแกรม อี-ปัตตาเลี่ยน คือโปรแกรมใหม่ที่ กพ.ทบ.ให้ทุกหน่วยส่งข้อมูลกำลังพลให้เพื่อการตรวจสอบจะได้ง่ายขึ้น ตอนนี้ยังมีไม่ครบทุกหน่วย คงมี กรม ขส.รอ.และ พัน.ขส.ซบร.ฯ อีกไม่นานคงครอบคลุมทุกหน่วย

ข้อความที่ 19 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 22/10/2013 14:03
เป็นเรื่องจริงที่ ป๋าอืด (จุฬากรณ์) มีศรีภรรยาเรียบร้อยแล้ว

ข้อความที่ 20 จาก : เพื่อนหลอง      เมื่อ : 22/10/2013 14:09
สวัสดีครับ ใครอยู่ในห้องนี้ครับ เผยตัวด้วย

ข้อความที่ 21 จาก : ป๊อก   อีเมล์ : pratuan.lk@gmail.com    เมื่อ : 22/10/2013 14:46
คำสั่ง ทบ. ที่ 302/2556
292 พ.อ.ธีรพล หมั่นยิ่ง เป็น รอง ผบ.กรม ขส.รอ........(1)
294 พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธ์ เป็น รอง ผบ.กรม ขส.รอ.......(2)
295 พ.อ.ดิษราพงศ์ เจริญมาก เป็น เสธ.กรม ขส.รอ.
299 พ.ท.สิริโรจน์ ปิยะโชติ เป็น ผบ.พัน.ขส.2 กรม ขส.รอ.
301 พ.อ.เสถียร ศิริเพชร เป็น ผบ.พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.
307 พ.ท.สิทธิพัฒน์ พงศ์สุวรรณ เป็น ผบ.พัน.ขส.1 กรม ขส.รอ.
ทั้งนี้ตั้งแต่ 17 ต.ค.56

ข้อความที่ 22 จาก : ชูชาติ      เมื่อ : 25/10/2013 11:36
เพื่อนอ้วน มี รส 21 - 10 บ้างไหม หรือเพื่อน คนไหนมี ขอความอนุเคราะห์หน่อย

ข้อความที่ 23 จาก : แป๊ก แปดริ้ว      เมื่อ : 28/10/2013 23:06
คิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคน ตอนนี้โผล่พ้นน้ำแล้ว (น้ำท่วม และน้ำเน่า-เสีย มาก ๆ) ...สบายดี

ข้อความที่ 24 จาก : ป๊อก      เมื่อ : 29/10/2013 11:16
อ้าว..ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย อยากเห็น
มันท่วมทุกปีหรือเปล่านี่

แวะมาฝากข้อความบ่อยๆหน่อยนะ..อย่าแอบอ่านแล้วไป

ข้อความที่ 25 จาก : ไก่ เกียกกาย      เมื่อ : 29/10/2013 12:26
ดีใจจังเลยเพื่อนแป๊กเข้าแว็ปมาคุยกับพวกเราแล้ว พวกเพื่อน ๆ คิดถึงจังเลย ยังไงเราก็เพื่อนกัน ไม่มีวันทิ้งกันหรอก ดังนั้นเข้ามาคุยบ่อย ๆ จะได้รับรู้สารทุกข์สุกดิบกัน นี่คือคำขอจากเพื่อน ๆ (เหมือนเพลง)

ข้อความที่ 26 จาก : จ่า พลา      เมื่อ : 29/10/2013 15:21
bravo สัญจรเปลี่ยนวัน เปลี่ยนสถานที่ ครับ
คิดถึงเพื่อนๆ ทุกคนครับ

ข้อความที่ 27 จาก : เพื่อนจักรเชียงใหม่   อีเมล์ : sittikam_nun@hotmall.com    เมื่อ : 30/10/2013 20:44
สว้สดีเพื่อนๆเหล่าชาวลูกพระมาตุลีทุกท่าน นานๆก็จะมีโอกาศเข้ามาทักทายกับเพื่อนแต่เรากับเพื่อนสมัยก็ติดตามข่าวของพวกเราไม่ใด้หายไปไหนใครที่ขึ้นมาทางเชียงใหม่ก็แวะเวียนมาหาเราได้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่าน

ข้อความที่ 28 จาก : ป๊อก      เมื่อ : 31/10/2013 15:03
สมาชิกสหกรณ์ ขส.ทบ.ประชุมใหญ่ 7 พ.ย.56 เวลา 1330 ณ สโมสรCopyright © 2008 by NCO 16/26