บัญชีเยียวยาเงินเดือนข้าราชการทหาร เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2560
KS16 พ๑ พ๒ ป๑ ป๒ ป๓ น๑ น๒ น๓ น๔ น๕ น๖ น๗ น๘ น๙
                             
                      korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
      korsor16               korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
        korsor16             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
19     38,750               korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
18.5     38,170 54,820             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
18     37,580 53,950             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
17.5     36,990 53,080             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
17     36,400 52,260             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
16.5     35,810 51,450             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
16     35,220 50,640             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
15.5     34,680 49,830             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
15     34,110 49,010             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
14.5     33,560 48,200             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
14     33,000 47,380             korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
13.5     32,450 46,560     korsor16       korsor16 korsor16 korsor16 korsor16
13     31,880 45,750                    
12.5     31,340 44,930     58,390              
12     30,790 44,130     57,500              
11.5     30,220 43,300 korsor16 korsor16 56,610              
11     29,690 42,620     55,720              
10.5     29,240 41,930 54,820 54,820 54,820              
10     28,790 41,250 53,950 53,950 53,950              
9.5     28,340 40,560 53,080 53,080 53,080              
9     27,890 39,880 52,260 52,260 52,260              
8.5     27,440 39,190 51,450 51,450 51,450              
8     26,990 38,750 50,640 50,640 50,640              
7.5     26,630 38,170 49,830 49,830 49,830              
7     26,270 37,580 49,010 49,010 49,010              
6.5     25,890 36,990 48,200 48,200 48,200   korsor16          
6     25,530 36,400 47,380 47,380 47,380              
5.5     25,160 35,810 46,560 46,560 46,560   70,360          
5     24,800 35,220 45,750 45,750 45,750   69,040          
4.5     24,440 34,680 44,930 44,930 44,930   68,000          
4     24,070 34,110 44,130 44,130 44,130   66,960   korsor16      
3.5     23,700 33,560 43,300 43,300 43,300   65,910          
3     23,400 33,000 42,620 42,620 42,620 korsor16 64,860 korsor16 76,800      
2.5     23,090 32,450 41,930 41,930 41,930   63,810   75,560      
2     22,790 31,880 41,250 41,250 41,250 58,390 62,760 74,320 74,320 korsor16    
1.5     22,490 31,340 40,560 40,560 40,560 57,500 61,800 73,190 73,190      
1 korsor16 korsor16 22,180 30,790 39,880 39,880 39,880 56,610 60,830 72,060 72,060 76,800 korsor16 korsor16
0.5 - - 21,880 30,220 39,190 39,190 39,190 55,720 59,500 70,360 70,360 75,560 - -
KS16 พ๑ พ๒ ป๑ ป๒ ป๓ น๑ น๒ น๓ น๔ น๕ น๖ น๗ น๘ น๙

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา คลิกที่นี่