www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
ห้องรับแขก
ห้องข่าวสารพวกเรา
ห้องฝากข้อความ
ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ห้องพักผ่อน
ห้องทำเนียบรุ่น
ห้องระเบียบ คำสั่ง
ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น
ห้องเกี่ยวกับพวกเรา
  ห้องข่าวสารพวกเรา ขอเชิญตามอัธยาศัย
ห้องนี้จะนำข่าวสาร ที่เกี่ยวกับพวกเรามาประกาศให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ

เพื่อนเราเลื่อนยศ
           เพื่อน ทวีป ปิ่นทอง ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยเอก ลำดับที่ 36 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป   และ เพื่อน วิสนุ มีโพธิ์ ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยโท ลำดับที่ 164 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 พ.ค.58 เป็นต้นไป ตามคำสั่ง กห. ที่ 222/2558 (ลำดับที่ 48)   สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

เพื่อนเราเลื่อนยศ
           เพื่อน ฉลอง สุดสงค์ ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยเอก ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ส.ค.57 เป็นต้นไป ตามคำสั่ง กห. ที่ 284/2557 (ลำดับที่ 48)   สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

เพื่อนเราเลื่อนยศ
           เพื่อน จิระศักดิ์ มาลาพล ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่พันตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไป ตามคำสั่ง กห. ที่ 353/2557 (ลำดับที่ 24)   สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เพื่อนเราเลื่อนยศ
           เพื่อน แสงพูน สุดงูเหลือม ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยเอก ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไป ตามคำสั่ง กห. ที่ 285/2557 (ลำดับที่ 83)   สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เพื่อนเราเลื่อนยศ 2 คน
           เพื่อน ทวีเกียรติ คันธานุรักษ์ ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยเอก ตั้งแต่ 1 พ.ค.56 เป็นต้นไป (ลำดับที่ 26) และเพื่อน ไกรอนันต์ พันธ์หว้า ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยเอก ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไป (ลำดับที่ 42)   ตามคำสั่ง กห. ที่ 273/2557 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เพื่อนเราเลื่อนยศ 2 คน
           เพื่อน จำเริญ พิลึก ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยเอก ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไป (ลำดับที่ 40) และเพื่อน ชลอ สังข์วิเศษ ได้รับคำสั่งให้เลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยโท ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 เป็นต้นไป (ลำดับที่ 111)   ตามคำสั่ง กห. ที่ 257/2557 สั่ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

  อ่านข่าวใหม่  
  อ่านข่าวเก่า  
Copyright © 2008 by NCO 16/26 | webmaster e-mail : pratuan.lk@gmail.com