www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
ห้องรับแขก
ห้องข่าวสารพวกเรา
ห้องฝากข้อความ
ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ห้องพักผ่อน
ห้องทำเนียบรุ่น
ห้องระเบียบ คำสั่ง
ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น
ห้องเกี่ยวกับพวกเรา


มีผู้อยู่ในห้องนี้
จำนวน 1 คน
 ห้อง ระเบียบ/คำสั่ง ขอเชิญตามอัธยาศัย

  ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
       :: การเลื่อนเงินเดือนข้ามแท่ง
       :: การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ และ ลูกจ้าง
       :: การใช้สิทธิเบิกตรงในการรักษาพยาบาล
       :: เงินได้ พ.ส.ร.ไม่ต้องเสียภาษี
       :: การเลื่อนยศ 1 ชั้นยศก่อนเกษียณอายุราชการ  ระเบียบกองทัพบก
       :: ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
       :: ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2551
       :: ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ. 2556
       :: ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
       :: ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555  คำสั่งกรมการขนส่งทหารบก
      


  คำสั่งกองทัพบก
       :: บำเหน็จชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ( ลิงค์ไปกรมสารบรรณทหารบก )

       :: เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทหาร  คำสั่งกระทรวงกลาโหม
       :: ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคำย่อ พ.ศ. 2555 (มี นกข., นขส. และ นคย.)


  พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
       :: พ.ร.ฎ.ปรับอัตราเงินเดือนทหาร เริ่มใช้ 1 เมษายน 2554
       :: พ.ร.ฎ.บัญชีเงินเดือนทหารเดิม ใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554
       :: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551
       :: พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
       :: พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551
       :: พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ. 2476  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.59 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.58 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 เป็นต้นไป)
       :: ให้นายทหารรับราชการ (ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.55 เป็นต้นไป)  นายทหารสัญญาบัตร ขส.ทบ. ที่จบการศึกษาจาก รร.จปร.
       :: คลิกดูรายชื่อที่นี่


  คำสั่งบรรจุครั้งแรก
        คำสั่งแรกที่เกี่ยวกับพวกเรา คือ คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ เป็นคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 615/27 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายสิบเหล่า ขส. รับราชการและแต่งตั้งยศ ทั้งนี้ให้ได้รับเงินเดือน ส.อ. อันดับ 1 ชั้น 8 (1,950 บาท) และให้แต่งตั้งยศเป็น ส.อ. ตั้งแต่ 30 เม.ย.27 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2527 รับคำสั่ง ผบ.ทบ. (ลงชื่อ) พล.อ.  ท. สิริสัมพันธ์ (เทียนชัย สิริสัมพันธ์) ผช.ผบ.ทบ. คลิ้กดูรายละเอียดที่นี่.................................
Copyright © 2008 by NCO 16/26 | webmaster e-mail : pratuan.lk@gmail.com